Mederi Thuisverpleging  thumbnail

Mederi Thuisverpleging

Published Sep 23, 23
7 min read

Careyn Vlaardingen Thuiszorg

De rechtbank is van oordeel dat door het indiceren in aandachtsgebieden voor zwaar huishoudelijk werk, licht huishoudelijk werk, de was doen en strijken en de organisatie van het huishouden, mede gelet op de omschrijving van de aandachtsgebieden in de artikelen 10 en 13 van de Verordening, in zijn algemeenheid voldoende bepaalbaar en concreet is wat de inhoud van de aan de aanvrager toegekende indicatie is.

Wmo 2015. thuiszorg apeldoorn. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft aan eiseres op grond van de Wmo een Pgb voor hulp bij het huishouden toegekend. Volgens verweerder is de toegekende omvang en tijd voor huishoudelijke hulp gebaseerd op Nieuwe regelgeving, waardoor de omvang van het aantal uren nu anders is dan bij de eerdere indicaties

De rechtbank is van oordeel dat in de Nadere regels onvoldoende is genormeerd hoe het resultaat een ‘schoon en leefbaar huis’ kan worden bereikt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder niet inzichtelijk gemaakt welke activiteiten kunnen worden verricht in 150 minuten per twee weken. Daarnaast heeft verweerder niet inzichtelijk gemaakt op basis waarvan zij tot deze 150 minuten per twee weken is gekomen.

De vaststelling van de behoefte aan meer of minder tijd dan de norm van 75 minuten om tot hetzelfde resultaat te komen is, zoals verweerder ter zitting heeft toegelicht, gebaseerd op interne regels van de MO-zaak (thuiszorg brasamie). Nu deze regels niet openbaar zijn en evenmin in het advies van de MO-zaak zijn opgenomen, is naar het oordeel van de rechtbank het advies van de MO-zaak, waar verweerder zich in het bestreden besluit op heeft gebaseerd, onvoldoende inzichtelijk gemotiveerd

Tempus Thuiszorg

Wmo 2015; huishoudelijke hulp; beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen door verweerder op de aanvraag voor een (aanvullende) maatwerkvoorziening; alsnog besloten op aanvraag; dwangsom (arons zorg thuiszorg). Eiser kan zich niet verenigen met het besluit op aanvraag en heeft aangevoerd dat ook met dat besluit onduidelijk blijft welke mate van huishoudelijke hulp hem is toegekend

Beroep gegrond, zelf in de zaak voorzien. Wmo 2015 (aza thuiszorg). De voorzieningenrechter oordeelt, onder verwijzing naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de Wmo 2015 van 18 mei 2016, dat het beleid dat de gemeente hanteert bij de besluitvorming over de maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015 gebrekkig is

3.3 van de Wmo 2015 toe te kennen. Het oordeel van de voorzieningenrechter over het doen van objectief onderzoek in het kader van resultaatgericht indiceren gaat mijns inziens verder dan de uitspraak van de Centrale Raad. De voorzieningenrechter combineert de uitspraken van de Centrale Raad over het beleid van de gemeente Utrecht (maatwerk in standaardmodules en aanvullende modules) en over het beleid van de gemeente Rotterdam (resultaatgericht indiceren).

Uit de uitspraak over het beleid van de gemeente Rotterdam blijkt onder welke voorwaarden resultaatgericht indiceren mogelijk is. De voorzieningenrechter gaat er in deze uitspraak van uit dat ook in het geval van resultaatgericht indiceren objectief en onafhankelijk onderzoek vereist is naar de tijd die nodig is voor de ondersteuning bij het huishouden.

Thuiszorg VakantiewerkIndien de Centrale Raad van oordeel was geweest dat ook in het geval van resultaatgericht indiceren een objectief onderzoek nodig is, had het mijns inziens voor de hand gelegen dat de Centrale Raad dit expliciet had overwogen in de uitspraak over het beleid van de gemeente Rotterdam, die op dezelfde dag is gewezen als de uitspraak over het beleid van de gemeente Utrecht.

Wmo 2015 en huishoudelijke ondersteuning. Motivering verweerder onvoldoende. Beroep gegrond, zelf in de zaak voorzien. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:1402) volgt dat concreet moet zijn welke activiteiten moeten worden verricht om het resultaat te bereiken, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke frequentie deze activiteiten moeten worden verricht.

Het is immers niet duidelijk wat dat resultaat inhoudt. In het ondersteuningsplan van 19 december 2014 is de hiervoor bedoelde concretisering evenmin afdoende gegeven. Onduidelijk blijft hoeveel tijd wordt besteed aan de verschillende activiteiten. Wmo 2015. Wmo – schoon en leefbaar huis – niet aan de gecontracteerde zorgaanbieder overlaten te bepalen in welke omvang en met welke kwaliteit de huishoudelijke zorg wordt geboden Wmo 2015, verordening Wmo, pgb, verlenging van voorziening hulp bij het huishouden, verlaging normtijden, onderbouwing normeringskader.

Beroep gegrond. Wmo 2015. De 78-uursnorm per jaar voor huishoudelijke hulp maakt niet inzichtelijk hoeveel tijd de verschillende werkzaamheden in beslag nemen en met welke frequentie de werkzaamheden plaatsvinden. In casu ontbreekt ook de garantie dat met die 78 uur het resultaat een ‘schoon en leefbaar huis’ wordt behaald. Wmo 2015.

Thuiszorg West-brabantDochter woont niet bij cliënt en verleent dus geen gebruikelijke hulp. Evenmin sprake van mantelzorg want dochter wil zorg alleen tegen betaling verlenen (zie ook naar CRv, B 25-11-2015, nr. 14/4567 WMO). Gelet hierop is het college van mening dat geen compensatie vanuit de Wmo 2015 nodig is. De Rechtbank is van oordeel dat zorg in natura niet passend is zodat college gehouden was een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb te verstrekken.

Bezwaren ongegrond verklaard. Wmo (2007). PGB waarmee uitwonende dochter (mantelzorger) werd betaald wordt terecht afgebouwd omdat er geen sprake is van dreigende overbelasting bij dochter. Wmo (2007). Bij overbelasting mantelzorger mag de gemeente het PGB waarmee de mantelzorger werd betaald intrekken, ten gunste van zorg in natura. Wmo (2007). Minder begeleiding toegekend dan gevraagd omdat vrijwillige mantelzorg beschikbaar is.

Wmo 2015. Wmo individuele begeleiding (wondzorg thuiszorg). Aanvraag pgb terecht afgewezen. De rechtbank is dan ook, met verweerder, van oordeel dat, zou eiser in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, een Pgb ten behoeve van de door zijn partner geboden hulp, op basis van artikel 26, negende lid, van de Nadere regels, niet aan de orde isIn dit verband heeft verweerder bovendien terecht opgemerkt dat een Pgb niet bedoeld is als inkomensvoorziening (florence thuiszorg leidschendam). Wmo2015. De intrekking van het pgb voor individuele begeleiding is een belastend besluit, zodat de bewijslast dat aan de voorwaarden voor intrekking is voldaan op verweerder rust. De voorzieningenrechter heeft, gelet op wat is overwogen in de uitspraak van heden in de zaken van de kinderen van verzoekster (zaaknummers LEE 16/2687 en LEE 16/2690), aanleiding gezien om uitsluitend op basis van een belangenafweging een voorlopige voorziening te treffen, waarbij is gewezen op de bestaande onzekerheid over de afloop van de bezwaarschriftprocedure

Wanneer Heb Je Recht Op Thuiszorg

De voorzetting van het pgb voor individuele begeleiding geldt tot en met zes weken na bekendmaking van de te nemen beslissing op het bezwaar tegen het besluit van 20 april 2016 - thuiszorg bergen nh. Wmo (2007). Afwijzing verzoek om PGB voor de aanschaf van een vierwielige scootmobiel. Er is keuzevrijheid voor degene die is aangewezen op een individuele voorzieningDe bezwaren moeten zodanig ernstig zijn, dat het voortbestaan van het in geding zijnde systeem van individuele voorzieningen gevaar loopt. De vrees van het college voor dubbele kosten te worden gesteld is in beginsel een deugdelijke onderbouwing voor het standpunt dat sprake is van overwegende bezwaren. Het risico van dubbele kosten beperkt zich echter tot de door het college verstrekte voorzieningen, waarbij nog niet de economische afschrijvingsduur is verlopen.

Het feit dat appellante eerder de aan haar verstrekte scootmobiel had ingeleverd maakt dat niet anders aangezien zij in de tussenliggende tijd niet van het college een andere scootmobiel verstrekt heeft gekregen - hh thuiszorg. Vernietiging aangevallen uitspraak en vernietiging bestreden besluit. De Raad voorziet zelf in de zaak en kent PGB toe

Hoogte PGB. Het college is niet gehouden om appellante een zodanig PGB toe te kennen dat zij de keuze heeft uit verschillende aanbieders. saar thuiszorg. Uitgaande van de actuele cataloguswaarde van de goedkoopst adequate scootmobiel is de hoogte van het PGB nader vastgesteld. Het staat appellante weliswaar volledig vrij om het aan haar toegekende PGB voor de aanschaf, het onderhoud en de verzekering van de geïndiceerde scootmobiel – of een andere adequate scootmobiel – te besteden bij een aanbieder of leverancier naar haar keuze, maar appellante dient de extra kosten die haar keuze voor een andere, duurdere aanbieder of leverancier met zich meebrengt uit eigen middelen te betalen voor zover het PGB ontoereikend is

Latest Posts

Thuisverpleging Wilrijk

Published Dec 06, 23
7 min read

Thuishulp Enschede

Published Nov 28, 23
2 min read

Vip Thuisverpleging -

Published Nov 25, 23
3 min read